Bu bilgilendirme metninin amacı, CPP Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (“CPP Group”) olarak https://tr.cppgroup.com adresindeki internet sitemizde (“Site”) İletişim başlığı altında belirtilen [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçtiğinizde, işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili süreçleri ve haklarınızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘Kanun’’) kapsamında sizlerle paylaşmaktır.

Bu bilgilendirme metnini, hakkınızdaki kişisel verileri toplarken veya işlerken belirli durumlarda verebileceğimiz diğer kişisel veri işleme bilgilendirme metinleri ile birlikte okumanız ve böylece CPP Group olarak kişisel verilerinizi nasıl ve neden kullandığımızın tamamen farkında olmanız önemlidir. Bu bilgilendirme metni, CPP Group tarafından yapılan diğer bilgilendirmeleri tamamlar.

Site üzerinden [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçtiğinizde, toplanan kişisel verileriniz

– Tarafımıza yönelttiğiniz taleplere cevap verilmesi,

amacıyla işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgilendirmeye https://tr.cppgroup.com/kisisel-veriler/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Site üzerinden bizimle iletişime geçmeniz suretiyle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmekte ve herhangi bir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

CPP Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.